4-8.12.2024 / Białystok

Formularz zgłoszeniowy

Przed zgłoszeniem filmu zobacz TUTAJktórą kategorię wybrać.

 

Twórcy / Crew

Informacje o filmie / Information on the film

Załączniki / Attachments

Przesuń plik tutaj lub kliknij aby go dodać. Wybierz plik
Maksymalny rozmiar pliku: 516MB
Wklej link do plików .jpg, .bmp,, .png o rodzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 w 300 DPI / Please paste link to .jpg, .bmp,, .png file. The resolution should not be less than HD (1920x1080) and 300 DPI.
Przesuń plik tutaj lub kliknij aby go dodać. Wybierz plik
Maksymalny rozmiar pliku: 516MB
Wklej link do plików .srt, .doc, .docx albo .txt / Please paste link to a .srt, .doc, .docx or .txt file.

Informacje o zgłaszającym / Information on person making the entry

Regulamin / Regulations

Wysyłanie

 

Regulamin

XVIII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA

4-8 grudnia 2024, Białystok / Podlasie

I. Konkurs

XVIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA (nazywany dalej Festiwalem) odbędzie się w Białymstoku w dniach 4-8 grudnia 2024  roku w kinie Forum przy ulicy Legionowej 5.

W ramach Festiwalu odbędą się następujące konkursy:

W FORMULE KRAJOWEJ:

 • Konkurs polski: FABUŁA.PL – konkurs na najlepszy krótkometrażowy film fabularny – skierowany do twórców polskich. *
 • Konkurs polski: DOKUMENT.PL – konkurs na najlepszy krótkometrażowy film dokumentalnyskierowany do twórców polskich.*
 • Konkurs polski: ANIMACJA.PL – konkurs na najlepszą polską animację krótkometrażową – skierowany do twórców polskich.*

* W przypadku niewystarczającej ilości filmów do ułożenia setu filmowego na gwarantującym sukces artystyczny poziomie Organizator ma prawo połączyć konkursy Fabuła, Dokument oraz Animacja w jeden wspólny konkurs na Najlepszy Polski Film Krótkometrażowy.

W FORMULE MIĘDZYNARODOWEJ:

 • Konkurs OKNO NA WSCHÓD – konkurs na najlepszy film niezależny z krajów z byłego bloku państw socjalistycznych – twórców niezależnych, studentów i amatorów. Nazwa konkursu nawiązuje do urokliwych podlaskich okien oraz wyjątkowego „zawieszenia” naszego miasta pomiędzy Wschodem i Zachodem.
 • Konkurs CAŁY TEN ŚWIAT – skierowany do twórców z całego świata – z wyłączeniem uczestników konkursów w formule krajowej i OKNA NA WSCHÓD – konkurs będzie próbą ukazania pozostałych regionów świata poprzez krótkometrażowe filmy autorstwa twórców niezależnych, studentów i amatorów.
 • Konkurs DZIECIAKI (4-11 lat) – konkurs na najlepszy film dla dzieci skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.
 • Konkurs MŁODZI (12-16 lat) – konkurs na najlepszy film dla młodzieży skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.
 • Konkurs WIDEOKLIP – konkurs na najlepszy film do utworu muzycznego skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.
 • Konkurs NA SKRAJU – konkurs na najlepszy film z pogranicza eksperymentu oraz wideoartu skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.
 • Konkurs MIDNIGHT SHORTS – konkurs skierowany do polskich i zagranicznych twórców (amatorów, niezależnych i studentów) eksplorujących w swojej twórczości przestrzenie z pogranicza horroru, czarnej komedii i absurdalnego eksperymentu.

Zarówno w formule krajowej jak i międzynarodowej jeden film może być zgłoszony tylko do jednego konkursu!

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w toku selekcji, że film został błędnie zgłoszony do danej kategorii, Organizator przesunie film do właściwej kategorii. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec takiego przesunięcia.

Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Organizator

Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu jest Białostocki Ośrodek Kultury z siedzibą przy ulicy Legionowej 5 w Białymstoku (zwany dalej Organizatorem). Osobą reprezentującą Organizatora jest dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury – Grażyna Dworakowska. Osobami koordynującymi festiwal ze strony Organizatora są: Maciej Rant i Krzysztof Sienkiewicz.

Wyłącznie Białostockiemu Ośrodkowi Kultury przysługują prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do całości Festiwalu.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 15 rok życia i zajmują się tworzeniem filmów.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo oraz małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo członków Komisji Konkursowej. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.
 3. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 30 minut. Komisja może w wyjątkowej sytuacji, wedle własnego uznania, dopuścić film trwający powyżej 30 minut.
 4. Film powinien mieścić się w ogólnie przyjętej konwencji kina krótkometrażowego.
 5. Wstępnej selekcji nadesłanych prac dokona Komisja Selekcyjna, w składzie wybranym przez Organizatora.
 6. Komisja Selekcyjna dokona kwalifikacji i oceny filmów według własnej subiektywnej oceny. Uczestnik konkursu nie ma prawa do sprzeciwiania się kwalifikacji i oceny Komisji Selekcyjnej.
 7. Filmy należy zgłaszać do 8 września 2024 r.
 8. Komisja Selekcyjna będzie brała pod uwagę tylko filmy zgłoszone poprzez stronę www.zubroffka.pl i zewnętrzną stronę obsługującą zgłoszenia filmów do konkursów do północy dnia 8 września 2024 r. 
 1. Lista filmów zakwalifikowanych do Festiwalu zostanie zamieszczona na stronie www.zubroffka.pl do 1 października 2024 r.
 1. Niezależnie od zapisu pkt 8 Regulaminu, Organizator konkursu jest uprawniony do umieszczenia na liście filmów do wstępnej selekcji filmów nie zgłoszonych zgodnie z zasadami powyżej, w przypadku kiedy film taki według indywidualnej, subiektywnej oceny Organizatora przedstawia wysoką wartość artystyczną, wpisując się jednocześnie w tematykę Festiwalu.

 

 1. Rozstrzygnięcia Komisji Selekcyjnej oraz Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 1. Sposoby zgłoszenia filmu:
  a) Poprzez stronę www.zubroffka.pl
  Zgłoszenie powinno zawierać przesłany link filmu (z wtłoczonymi napisami w języku angielskim!) wraz z hasłem (jeśli niezbędne) oraz informacje i załączniki wg. formularza.
  b) poprzez stronę zewnętrzną obsługującą zgłoszenia filmów do konkursów – FilmFreeway.

Opłata regularna za zgłoszenie filmu do 30 czerwca 2024 r. wynosi 8 USD, opłata za zgłoszenie filmu w terminie od  30 czerwca  do 8 września 2024 r. wynosi 13 USD.
Uwaga! Zgłaszany film musi koniecznie posiadać wtłoczone napisy w języku angielskim!

 

Nie akceptujemy plików z portali do ściągania plików!!!

 

Szczegóły na stronie: www.zubroffka.pl.

 

 1. Każdy twórca może zgłosić maksymalnie 2 filmy. Produkcje nadesłane bez załączników nie zostaną dopuszczone do konkursu. Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane filmy, które powstały przed 2023 rokiem, a także zgłaszane na poprzednie edycje Festiwalu.

 

 1. Organizator zapewnia: nocleg dla 1-2 osób z każdej ekipy realizującej film zakwalifikowany do konkursu (w dniach 3-9 grudnia 2024 r.) oraz wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu podczas pobytu w Białymstoku.

IV. Ocena filmów

 1. Filmy dopuszczone przez Komisję Selekcyjną do udziału w Festiwalu oceniać będzie Jury Konkursowe wybrane przez Organizatora.
 2. Do zadań Komisji należy rozstrzygnięcie konkursu w każdej z formuł zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
 3. Jury dokona rozstrzygnięcia konkursu do dnia 8 grudnia 2024 r.
 4. W dniu 8 grudnia 2024 r. Komisja ogłosi wynik konkursu.
 5. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych filmów przeglądu, przyznawane w każdym z konkursów w ramach każdej z formuł oraz nagrodę główną. Możliwe będzie także przyznawanie nagród przez inne osoby, instytucje związane z kulturą, a także przez publiczność.
 6. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody lub nagród, o których mowa w pkt 17.
 7. Decyzje Komisji są niepodważalne i ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 8. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas gali podsumowującej Festiwal, należy odebrać najpóźniej do 29 grudnia 2024 r. w siedzibie Organizatora.

V. Prawa autorskie

 1. Osoba zgłaszająca film lub jego twórca oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przyjmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora Festiwalu (wymienionego w 2 punkcie niniejszego regulaminu).
 2. Osoba zgłaszająca film w konkursie Wideoklip lub jego twórca oświadcza, iż dysponuje prawami autorskimi do utworu muzycznego, który nadesłany film ilustruje, w tym również na polu publicznego odtwarzania.
 3. Zgłaszający wyraża zgodę na projekcję swojej produkcji podczas przeglądu oraz poza nim podczas pokazów promujących Festiwal organizowanych przez Organizatora.
 4. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystywanie fragmentów swojego dzieła w programach telewizyjnych, relacjonujących Festiwal.
 5. Zgłaszający oświadcza, iż nie będzie domagał się żadnego wynagrodzenia z tytułu emisji swojej produkcji podczas Festiwalu oraz podczas pokazów pofestiwalowych promujących Festiwal.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bok.bialystok.pl.
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
 7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  1. adres do korespondencji (wysyłki nagrody);
  2. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL);
  3. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego;
  4. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

 

 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach i portalach społecznościowych) o wynikach konkursu.
 3. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 4. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom z którymi Organizator posiada zawarte odpowiednie umowy.
 5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 7. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie filmu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu jak również wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 8. W przypadku zgłaszania do konkursu osób trzecich, zgłaszający oświadcza, że poinformował osoby zgłaszane o przetwarzaniu danych przez Organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem.

VII. Uwagi techniczne

 1. Wszystkie nadesłane prace konkursowe pozostaną w archiwum Organizatora.

VIII. Odpowiedzialność organizatora i uczestników konkursu

 1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa związanych z projektami zgłaszanymi przez uczestników konkursu.
 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonych filmów.
 3. Wszelką odpowiedzialność za zdarzenia, o których mowa wyżej ponoszą Uczestnicy konkursu

IX. Oświadczenia uczestników, ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator oświadcza, iż po zakończeniu konkursu wymienione powyżej dane osobowe nie będą przez niego wykorzystywane i zostaną zniszczone.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik konkursu nieodwołalnie oświadcza także, iż:
  a) dobrowolnie przystępuje do uczestnictwa w konkursie,
  b) podane Organizatorowi dane identyfikacyjne są zgodne z prawdą,
  c) wyraża zgodę na publikowanie i wykorzystywanie zgłoszonego filmu na potrzeby związane z konkursem oraz celem w jakim został on ogłoszony, na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem jak też na pokazach promujących festiwal.

X. Postanowienia końcowe

50. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.zubroffka.pl.
51. Regulamin konkursu jest dostępny przez cały okres trwania od daty opublikowania go na stronie www.zubroffka.pl, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria witryny www.zubroffka.pl lub serwerów wykorzystywanych przez Organizatora. Regulamin konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
52. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres praw i obowiązków Uczestników konkursu i Organizatora regulowany jest przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
53. Regulamin może ulec zmianom. Wszyscy zgłaszający zostaną o nich uprzednio poinformowani. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
54. Zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
55. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
56. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.
57. Zarówno Uczestnicy konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
58. Uczestnik konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych na potrzeby konkursu.
59. Zgłoszenie filmów poprzez stronę www.zubroffka.pl oraz stronę zewnętrzną obsługującą zgłoszenia filmów do konkursów jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego warunków.
60. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: dkf@bok.bialystok.pl